Workshop

Styrk borgerrelationerne i myndighedsarbejdet

Det første møde mellem borger og myndighed, kan have en afgørende betydning for det videre samarbejde. Som sygemeldt borger kan det være enormt grænseoverskridende, utrygt og for nogen endda nedværdigende at blive indkaldt til møde på jobcentret. Et andet scenarie kan være en forælder, der har modtaget indkaldelse til et møde i kommunens familieafdeling, grundet en underretning, som kommunen er forpligtet til at handle på. Det vækker hos de fleste forældre bekymring og skaber frustrationer, hvilket bæres med ind i mødet med sagsbehandleren. Stemninger, følelser, fordomme og forudindtagethed kan dermed være på spil i møderne, ligesom møderne i henholdsvis familieafdelingen og på jobcentret på forhånd et formål og en dagsorden. Rollerne er derfor fordelt, allerede inden selve mødet går i gang, hvilket kan forstærke uligevægten i rollefordelingen. Langt de fleste borgermøder i kommunalt regi har et positivt udfald, og denne workshop  har som sådan ikke fokus på den magt- og rollefordelingen, der kan være mellem borger og myndighedssagsbehandler, men tager alligevel et afsæt heri.  

Workshoppen tager derimod udgangspunkt i mere komplekse sagsforløb og bidrager til et mere nuanceret billede på, hvordan relationsarbejde kan styrke
kommunikation og samarbejde mellem myndighedssagsbehandler og borger i netop langvarige oh komplekse sagsforløb.

Fokuspunkter
  • Hvad er relationsarbejde set ud fra et helhedsorienteret perspektiv og humanistisk menneskesyn.
  • Hvordan kan relationsarbejde virke konfliktnedtrappende.
  • Kan og skal en myndighedssagsbehandler overhovedet arbejde med nære relationer i borgersamarbejdet.
  • Kan sagsbehandlers myndighedsrolle forenes med empowerment-begrebet i forhold til borgeren.
  • Udfordrer grænserne mellem den private, personlige og professionelle rolle.
  • Konkrete bud på, hvordan kan en tillidsfuld og nær relation være hjælpsom og fordrende og i de svære sociale sager.
Workshoppen indbyder til debat, ligesom der udleveres et refleksionsark, således deltagerne har mulighed for at arbejde videre med emnet hjemme i afdelingen.
Workshoppen kan også tilrettelægges som et todages kursus, hvor der er mere tid til fordybelse og giver mulighed for, at I som organisation kan arbejde koncentreret omkring, hvordan I ønsker at styrke samarbejdet og udviklingen i borgersamarbejdet.


Kursus

Beskæftigelsesrettet rehabiliteringsforløb for borgere med en funktionelle lidelse

Ifølge Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, lider 6% af den danske befolkning af en funktionel lidelse i en sådan grad, at deres livskvalitet er påvirket.

Indenfor beskæftigelsesområdet kan det være en vanskelig målgruppe at hjælpe tilbage til arbejdsmarkedet, da den gængse indsats ofte resulterer i en forværret tilstand hos borgeren.

Hos frolunds har vi stor erfaring med at tilrettelægge graduerede forløb for mennesker med en funktionel lidelse. Vi er inspireret af tilgangen og behandlingen, som anvendes ved Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital, men har udviklet vores eget seriøse kursusforløb. Vi ved at en anerkendende og respektfuld tilgang til borgeren, og ikke mindst høj faglighed, skaber vi de bedste forudsætninger for, at borgeren igen kan komme til at leve et liv med høj grad af mening og livskvalitet.  Ved at arbejde målrettet med de problematikker, borgeren oplever i hverdagen, frigives ressourcer og overskud til at deltage aktivt i hverdagen og siden til at indgå på arbejdsmarkedet.

Temaer i undervisningen
~ Work-life balance - Prioritering, struktur og planlægning
~ Vaner, roller & identitet
~ Sundhed & Sygdom
~ Mestringsstrategier - Tanker og følelser
~ Arbejdsmarkedet - Fremadrettede muligheder
~ Inddragelse af pårørende

Som koordinerende myndighedssagsbehandler bliver du opdateret med den nyeste viden på området og ud fra en bio-psyko-social model, gennemgås konkrete forslag til udvikling og tilrettelæggelse af graduerede beskæftigelsesrettede forløb for borgere med en funktionel lidelse. 


Kontakt os endelig for andre ønsker og forslag!