Foredrag

Styrk borgerrelationerne i myndighedsarbejdet

Det første møde mellem borger og myndighed, kan have en afgørende betydning for det videre samarbejde. Som sygemeldt borger kan det være enormt grænseoverskridende, utrygt og for nogen endda nedværdigende at blive indkaldt til møde på jobcentret. Et andet scenarie kan være en forælder, der har modtaget indkaldelse til et møde i kommunens familieafdeling, grundet en underretning, som kommunen er forpligtet til at handle på. Det vækker hos de fleste forældre bekymring og skaber frustrationer, hvilket bæres med ind i mødet med sagsbehandleren. Stemninger, følelser, fordomme og forudindtagethed kan dermed være på spil i møderne, ligesom møderne i henholdsvis familieafdelingen og på jobcentret på forhånd et formål og en dagsorden. Rollerne er derfor fordelt, allerede inden selve mødet går i gang, hvilket kan forstærke uligevægten i rollefordelingen. Langt de fleste borgermøder i kommunalt regi har et positivt udfald, og dette foredrag har som sådan ikke fokus på den magt- og rollefordelingen, der kan være mellem borger og myndighedssagsbehandler, men tager alligevel et afsæt heri.  

Foredraget tager derimod udgangspunkt i mere komplekse sagsforløb og bidrager til et mere nuanceret billede på, hvordan relationsarbejde kan styrke
kommunikation og samarbejde mellem myndighedssagsbehandler og borger i netop langvarige sagsforløb.

Fokuspunkter i foredraget:
 • Hvad er relationsarbejde set ud fra et helhedsorienteret perspektiv og humanistisk menneskesyn.
 • Hvordan kan relationsarbejde virke konfliktnedtrappende.
 • Kan og skal en myndighedssagsbehandler overhovedet arbejde med nære relationer i borgersamarbejdet.
 • Kan sagsbehandlers myndighedsrolle forenes med empowerment-begrebet i forhold til borgeren.
 • Udfordrer grænserne mellem at privat, personlig og professionel.
 • Konkrete bud på, hvordan kan en tillidsfuld og nær relation være hjælpsom og fordrende og i de svære sociale sager.
Foredraget indbyder til debat, ligesom der udleveres et refleksionsark, således deltagerne har mulighed for at arbejde videre med emnet hjemme i afdelingen.

Foredraget kan også tilkøbes som et kursus, hvor der er mere tid til fordybelse og giver mulighed for, at I som organisation kan arbejde koncentreret omkring,
hvordan I ønsker at styrke samarbejdet og udviklingen i borgersamarbejdet.

Temadag

Få viden og indsigt i livet og hverdagen med en funktionelle lidelse

Ifølge Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, lider 6% af den danske befolkning af en funktionel lidelse i en sådan grad, at deres livskvalitet er påvirket.

Indenfor beskæftigelsesområdet kan det være en vanskelig målgruppe at hjælpe tilbage til arbejdsmarkedet, da den gængse indsats ofte resulterer i en forværret tilstand hos borgeren.

Hos frolunds har vi stor erfaring med at tilrettelægge graduerede forløb for mennesker med en funktionel lidelse. Vi er inspireret af tilgangen og behandlingen, som anvendes ved Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital, men har udviklet vores eget seriøse kursusforløb. Vi tror på, at med en anerkendende og respektfuld tilgang til borgeren, og ikke mindst høj faglighed, skaber vi de bedste forudsætninger for, at borgeren igen kan komme til at leve et liv med høj grad af mening og livskvalitet.

På temadagen formidles viden om funktionelle lidelser ud fra en bio-psyko-social model, samt konkrete forslag til tilrettelæggelse af graduerede forløb for borgere med en funktionel lidelse.  

Dagen lægger op til debat blandt deltagerne, således forskellige holdninger, undren og erfaringer kan komme i spil.


Kursus 

Borgerforløb - Arbejdsrehabilitering

Undervisningen er tilrettelagt som et mestringsforløb, der henvender sig til sårbare og socialt udsatte borgere, der oplever begrænsninger i forhold til at kunne leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Vi ved, at når vores liv er påvirket af sygdom eller sociale problemer, kan det have store konsekvenser for vores hverdag og familieliv, og typisk har det ligeledes en betydning for vores evne og ressourcer til at indgå på arbejdsmarkedet.  

Ved at arbejde målrettet med de problematikker, borgeren har i hverdagen, frigives ressourcer og overskud til at deltage aktivt i hverdagen og siden til at indgå
på arbejdsmarkedet. Selvom forløbet foregår som undervisning på et hold med andre borgere, vil det være den enkelte, der er hovedperson i sit eget forløb og
under kyndig vejledning, selv er ansvarlig for at arbejde med de ønskede mål.

Temaer og workshops
~ Balance i hverdagen - prioritering, struktur og planlægning
~ Vaner, roller & identitet
~ Sundhed & Sygdom
~ Mestringsstrategier - Tanker og følelser
~ Arbejdsmarkedet - Fremadrettede muligheder
~ Temadage for pårørende

Praktiske oplysninger
 
 • Undervisningen foregår lokalt og kan tilpasses efter jeres organisations ønsker og behov.
 • På holdene er der plads til 12 borgere og foregår over 8 lektioner.
 • Undervisningen har typisk en varighed på 3 timer med indlagte pauser.
 • Undervisningsmaterialet uddeles ved første undervisningsgang.
 • Undervisningsforløbet, kan kombineres med individuelle og rådgivende samtaler. 

Buzzwords

Forvaltningsregler - organisation - værdier - roller - etik - moral - myndighed - professionel - privat - personlig - forståelse og fordømmelse - medmenneskelighed - respekt - samarbejde - empowerment - inddragelse - anerkendelse - socialt arbejde - relationsarbejde.


Kontakt os endelig for andre forslag!